08:56 (06/06/17)
.

‏יום ראשון ז' תשרי תשע"ו ‏20/09/2015 להורים שלום רב, הנדון: מלגות לשנת הלימודים תשע"ו בהתאם לחוזר מנכ"ל_ע"ג1 משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות שידי הוריהם אינה משגת, בדרך של הענקת מלגות לצורך סיוע בתשלומי הורים. יעוד הסיוע לתלמיד נתון לשיקול דעתו של המנהל ומטרתו למנוע מצבים שפוגעים בשוויון ההזדמנויות. משפחה המבקשת לקבל מלגה מתבקשת להגיע לביה"ס עם הטפסים שלהלן: · צילום ת.ז. + ספח. · 2 העתקים של תלושי שכר של כל הורה. · לעצמאים – דו"ח שנתי למס הכנסה. · משפחה המטופלת בלשכת הרווחה – יש לצרף אישור מתאים. בהגיעכם למזכירות ביה"ס עם הטפסים הנ"ל, יש למלא טופס בקשה לקבלת מלגה הנמצא במזכירות. לידיעתכם, ללא האישורים הנ"ל לא תתבצע קבלת המלגה. שימו לב, לא ניתן יהיה להיענות לכל מבקשי המלגות, מס' המלגות מוגבל וינתנו בהתאם לנתונים שימסרו לועדת מלגות בהתאם לקריטריונים של משרה"ח ובתקציב המועבר לביה"ס. מועד האחרון להגשת האישורים ומילוי הטופס : 01.11.15. בברכה רוחמה כהן מנהלת ביה"ס

 
 
אירועים בית ספריים
מועצת תלמידים
מרחבים כיתתיים
אורח חיים בריא
פינת היועצת
ארכיון תשע"ה-ו'-ז'
מצגת פלזמה
מידע עירוני
אשדוד בסימן קריאה!